តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
EZPAYEZPAY
ស្វាគមន៏ចំពោះការមកកាន់​EZ PAYEZPAY គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ AP Investment​​ ហើយ API បានបង្កើតឡើង​ដោយវិនិ
យោគិន ជប៉ុន និង កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ EZP នឹងធ្វើការផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ការទិញ / លក់ ផលិតផល ទៅ / ពី អតិថិជន។

EZP ធ្វើការរួមចំណែកដើម្បី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដល់ប្រជាជន​ដើម្បីដោះស្រាយតំរូវការបន្ទាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
បញ្ចាំុំ, ទិញ, លក់